[Innhold] [Første kapittel]


Hovedoppgave i sosialøkonomi - 1995

Økonomisk teori anvendt på allokering av båndbredde i nettverk

Case: Internett

Av Lars Verket

Veileder Fredrik Wulfsberg


Denne hovedoppgaven ble godkjent i mai 1995, og er lagt ut i hypertekst nedenfor. Hvis du ikke er interessert i å lese oppgaven på skjerm, kan du skrive den ut lokalt. Da har du to alternativer:

Begge filtypene er pakket med PkZip ver. 2.04g.

Hvis du har installert viseren for Adobe Acrobat sitt format (.pdf), kan du trykke her for å få frem hele oppgaven (280 kbytes).


Innholdsfortegnelse:

Forord

1.0 Innledning

1.1 Internet
1.1.1 Internets oppbygging generelt
1.1.2 Internets historie
1.1.3 Internet og Norge
1.1.4 Internets finansiering
1.1.5 Tilbud på Internet
1.1.6 Nytte for økonomer?
1.2 Fremtidens protokoll: ATM
1.3 Kort oversikt over relaterte fagområder

2.0 Markedet for båndbredde i datanettverk

2.1 Tilbudet av datanettverk
2.2 Kollektive goder
2.3 Prising av belastede ressurser
2.3.1 «Smart Market»
2.4 Forskjellige prioriteringsmekanismer av trafikken på Internet
2.4.1 Full tilgang til tjenester vs. redusert tilgang til tjenester
2.4.2 Konstant pris sammenlignet med prioritetspris
2.5 Optimal utbygging av nettet
2.6 Litt nytte- og kostnadsanalyse
2.6.1 Eksterne effekter
2.6.2 Informasjon

3.0 Empiri

3.1 Chile
3.2 New Zealand
3.3 Leverandører av Internet-tilknytning
3.3.1 Oslonett
3.3.2 Powertech

4.0 Universitetet i Oslo (UiO)

4.1 PC-stuer
4.1.1 Prioritering
4.1.2 Rasjonering
4.2 Ansattes PCer
4.3 Oppringt samband
4.4 Oppsummering

5.0 Avslutning

Appendix A: Figurer

Figur 1: Internets vekst (1969 til januar 1995)
Figur 2: Trafikkutvikling hos UNINETT A/S
Figur 3: NORDUnet
Figur 4: Kapasitet gitt, forskjellig etterspørsel
Figur 5: Sosial kostnad ved forsinkelse
Figur 6: Investering i mer kapasitet
Figur 7: Kilder til belastning av båndbredde ved UiO

Appendix B: Tabeller

Tabell 1: Hva krever tjenestene på Internet?
Tabell 2: Priser fra kommersielle norske nettleverandører

Appendix C. Ordbok

Ordbok

Litteraturliste


[Første kapittel]


Denne siden ble sist oppdatert 12. desember 1995 av Lars Verket.